Bo slovensko zdravstvo po dolgih desetletjih res dobilo veter v že dodobra nacefrana in z obliži prelepljena jadra, pacienti pa boljšo dostopnost do varnejših in pravočasnejših storitev?

Bo slovensko zdravstvo po dolgih desetletjih res dobilo veter v že dodobra nacefrana in z obliži prelepljena jadra, pacienti pa boljšo dostopnost do varnejših in pravočasnejših storitev?

Slovenska medicina je tako rekoč iz banalnih razlogov, ki pa se vedno znova znajdejo na skupnem imenovalcu – financiranju –, začela izrazito zaostajati za razvitimi državami. Reforme sistema, o kateri je bilo v minulih letih in desetletjih sicer veliko govora, ni bilo od nikoder. Je mogoče verjeti, da bo skorajda dve milijardi evrov »težki« predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za naložbe v slovensko zdravstvo v prihodnjem desetletju, ki že čaka na razpravo v poslanskih klopeh, dal nov veter v že dodobra nacefrana in z obliži prelepljena jadra slovenskega zdravstva, pacientom pa prinesel oprijemljiv obet za boljšo in hitrejšo dostopnost do kakovostnih in varnih zdravstvenih storitev?

Bo slovensko zdravstvo po dolgih desetletjih res dobilo veter v že dodobra nacefrana in z obliži prelepljena jadra, pacienti pa boljšo dostopnost do varnejših in pravočasnejših storitev?

V zadnjih desetletjih »pozabljene« oziroma zanemarjane naložbe v zdravstveno infrastrukturo ter opremo – iztrošenost obojega je v univerzitetnih kliničnih centrih skoraj 90-odstotna – so povzročile, da je v takih pogojih težko zagotavljati varno zdravljenje. Na to opozarja tudi minister za zdravje Janez Poklukar, ki od blizu (po neposrednih izkušnjah z vodenjem splošne bolnišnice na Jesenicah ter Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana) pozna oslabelo ogrodje našega zdravstva. Zato mu je jasno, koliko lukenj v sistemu, na katere poznavalci opozarjajo že desetletja, bo treba pospešeno zakrpati, saj je »račun« za nastalo stanje vedno znova izstavljen pacientom. Ti imajo sicer zagotovljeno varno, kakovostno, pravočasno in celovito zdravljenje – resnica pa je, milo rečeno, drugačna.

Dopolnitev članka z aktualnimi informacijami

Ljubljana, 1. julij 2021

Za katere izboljšave v zdravstvu bi oziroma bo Slovenija namenila 245.000.000 evrov iz evropskega mehanizma RRF?

stetoskop in evro

Janez Poklukar
Janez Poklukar

V prihodnje naj bi se to celovito in korenito spremenilo – z zakonom, ki predvideva sanacijo iztrošenih stavb in opreme ter odpravo sistemskih anomalij na vseh ravneh zdravstvenega varstva, v vseh vejah medicine, v vseh postopkih obravnave in zdravljenja, v vseh zdravstvenih in socialno-varstvenih institucijah po Sloveniji. Po prepričanju zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja naj bi namreč omenjeni zakon, če ga bo državni zbor sprejel, po desetletjih sistemske praznine na tem področju vendarle vzpostavil okvire za čim bolj nemoteno delovanje zdravstvenega varstva in pomagal zagotoviti dolgoročno vzdržnost infrastrukture v zdravstvu.

Minister za zdravje Janez Poklukar od blizu pozna oslabelo ogrodje našega zdravstva, zato mu je jasno, koliko lukenj v sistemu, na katere poznavalci opozarjajo že desetletja, bo treba pospešeno zakrpati, saj je »račun« za nastalo stanje vedno znova izstavljen pacientom.

 

Sanacija stavb, nove gradnje, optimiziranje zmogljivosti ...

Da slovensko zdravstvo vsaj na nekaterih področjih le še stežka zagotavlja dovolj kakovostne in varne zdravstvene storitve, je znano. Za takšno stanje v sistemu, ki je v zadnjih letih prepoznaven predvsem po vztrajno slabšajoči se dostopnosti do zdravljenja, daljšajočih se čakalnih dobah in vedno novih gasilskih akcijah za preprečevanje najusodnejših posledic takšne resničnosti, pa so že dolgo znani tudi razlogi, ki so večplastni, sistemski: od zastarelih prostorov, iztrošenih naprav in pomanjkanja kadra do mreže informacijske tehnologije, katere razvoj je v zdravstveni sferi obtičal tako rekoč v pradavnini, nenazadnje pa tudi zaradi (zlasti v zadnjih letih) zvezanih rok na področju napredka znanosti.

Jasno je, da je obstoječi zdravstveni sistem treba posodobiti in optimizirati njegovo delovanje, poskrbeti za povečanje bolnišničnih zmogljivosti, zmanjšati razdrobljenost podpornih dejavnosti, vzpostaviti celovito in enovito mrežo informacijske tehnologije, odpraviti anomalije – in med drugim obvladati vrtoglave zneske, ki jih predstavljajo tekoči stroški vzdrževanja.

Slovensko zdravstvo v zdajšnjih razmerah vsaj na nekaterih področjih le še stežka zagotavlja dovolj kakovostne in varne zdravstvene storitve.

 

Konkretni primer: projekt DTS

Minister kot primer izpostavlja UKC Ljubljana, ki ima kar 240.000 kvadratnih metrov uporabnih površin. »Dotrajanost je izjemno velika, od konca leta 1975, ko je bil UKC zgrajen, pa vse do danes na prenekaterem oddelku ni bilo nobene adaptacije ali renovacije, kar je nevzdržno; izboljšanje pogojev dela je preprosto nujno.« To velja tudi za projekt diagnostično-terapevtskega centra (DTS), kajti z dokončanjem tega projekta (po dolgih letih kratkih stikov in težav) bo zagotovljenih približno 40 dodatnih bolniških postelj za intenzivno terapijo, nove operacijske dvorane ter nadgradnja tamkajšnjega urgentnega centra. 

Omenjeni zakon predvideva krepitev osnovnega zdravstva in specializiranih bolnišnic (psihiatrija, ortopedija, rehabilitacija, pulmologija, porodništvo), vzpostavitev negovalnih bolnišnic in negovalnih domov v sklopu sistema dolgotrajne oskrbe, specializacijo manjših splošnih bolnišnic in vzpostavitev močnih regijskih splošnih bolnišnic, krepitev izobraževalnih institucij (medicina in druga področja v zdravstvu) ...

Da je krepitev zdravstva na vseh ravneh nujna, ni nova ugotovitev; presenetljivo pa bo, če bo vizija, o kateri poslušamo že leta in desetletja, tokrat v resnici zaživela, v dobro (čakajočih) bolnikov.

 

Sistemski obliž, vreden skoraj dve milijardi evrov ...

Poslanci, ki bodo odločali o usodi omenjenega zakona oziroma načrtovanih naložb v slovensko zdravstvo, bodo torej z izbiro tipke za glasovanje presodili, kakšne bodo v prihodnjem desetletju strukturne spremembe v zdravstveni sferi. Če bo zakon sprejet v predlagani obliki, bo za splošne bolnišnice, negovalne bolnišnice in negovalne domove v desetih letih namenjenih 557 milijonov evrov, za specializirane bolnišnice 214 milijonov evrov, za psihiatrične bolnišnice in za osnovno zdravstvo (62 zdravstvenih domov) po 50 milijonov evrov ter za porodnišnice 26 milijonov evrov.

Da bi sanirali tudi kadrovski manko, ki bo na račun pospešeno starajoče se populacije v prihodnjih letih postal še izrazitejši, je za obe medicinski fakulteti, ljubljansko in mariborsko, predvidenih 200 milijonov evrov, za izobraževanje preostalega zdravstvenega kadra pa 50 milijonov evrov.

Zagotavljanje finančnih sredstev za naložbe v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031

graf

Slovensko zdravstvo naj bi torej do leta 2031 za sanacijo in modernizacijo prejelo skoraj dve milijardi evrov. V tem sklopu sta predvideni gradnji novih infekcijskih klinik v obeh kliničnih centrih ter izolacijskega oddelka, ki bo deloval v sklopu univerzitetne klinike na Golniku. Sanirali bodo splošne bolnišnice, ki so, tako minister Poklukar, iztrošene, marsikje infrastrukturno neustrezne, ponekod se zdravljenje odvija na oddelkih oziroma v stavbah iz 19. stoletja, zato bo nujna tudi gradnja novih zmogljivosti. Pri negovalnih bolnišnicah in negovalnih oddelkih so praktično po vsej Sloveniji nujne energetske sanacije in povečanje zmogljivosti.

»Seveda pa ne smemo pozabiti na osnovno zdravstvo, saj v zadnjih letih načrtnih vlaganj v to raven zdravstvene dejavnosti praktično ni bilo – kljub temu, da je ta ne le v besedah, ampak tudi v praksi, eden od ključnih stebrov našega zdravstva, ki bi ga že zdavnaj morali nadgraditi in tako omogočiti razmere, na podlagi katerih bo ta lahko deloval še naprej, še bolj usklajeno kot danes. Ob tem minister ponovno spomni, da so zaposleni v osnovnem zdravstvu med epidemijo opravili ključno delo in pri tem postali zgled ne le doma, ampak tudi v tujini oziroma na globalni ravni.

Bo Slovenija dobro unovčila evropska sredstva?

Poklukar poudarja, kako nujen je razvoj specializiranih bolnišnic, kajti ob neustreznih pogojih za delo se danes s težavo prilagajamo tempu Evrope in lovimo korak z razvitim svetom, ki terja od stroke tako rekoč vsakodnevno uvajanje novih postopkov zdravljenja in tehnologij. Podobno je, denimo, v psihiatričnih bolnišnicah: »Stanje na tem področju je odraz stanja na Slovenskem, kjer je področje duševnega zdravja še vedno stigmatizirano,« poudarja minister. Tako se obravnava odvija v prostorih, ki ponekod komajda ustrezajo pogojem za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Nujna je nadgradnja, za varno, kakovostno in predvsem pravočasno ukrepanje – torej takrat, ko pacient potrebuje strokovno pomoč, in ne šele z dolgotrajnim zamikom.

Janez Poklukar

Ob neustreznih pogojih za delo se danes slovensko zdravstvo s težavo prilagaja tempu Evrope in lovi korak z razvitim svetom, ki terja od stroke tako rekoč vsakodnevno uvajanje novih postopkov zdravljenja in tehnologij.

Janez Poklukar, minister za zdravje

Denarja za izvedbo začrtanih projektov ne bo zagotavljal le državni proračun, ampak je predvideno črpanje sredstev iz kohezijske politike ter evropskega načrta za okrevanje in odpornost, kar so predstavniki ministrstva podrobneje predstavili tudi na zadnji novinarski konferenci. 

Jure Dolinar, sekretar v kabinetu ministra za zdravje, zadolžen za področje investicij

In kakšna bo končna odločitev politike?

Poslanci matičnega parlamentarnega odbora danes omenjenega zakonskega predloga še ne bodo obravnavali, bodo pa vzeli pod drobnogled predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (za omilitev posledic oziroma zmanjšanje negativnih učinkov epidemije COVID na področju zdravstva), o katerem bo državni zbor na seji, ki se začne prihodnji teden, odločal po nujnem postopku. Dokument med drugim predvideva objavo nacionalnega razpisa za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Po današnji odločitvi, sprejeti na seji kolegija predsednika državnega zbora, bo na isti seji po rednem postopku stekla tudi prva obravnava zakona, ki uokvirja finančno-logistični scenosled za sanacijo zdravstva v prihodnjih desetih letih; ta ne predvideva le odprave škode, nastale zaradi nevzdržno dolgih čakalnih dob ter prepozno postavljenih diagnoz, ampak tudi zaradi bivalnih pogojev na prenekaterem oddelku bolnišnice, ki obolelim ne zagotavljajo varnega okolja, ampak predstavljajo dodatno tveganje za nastanek okužb in zapletov.

Za katere izboljšave v zdravstvu bi oziroma bo Slovenija namenila 245.000.000 evrov iz evropskega mehanizma RRF?

Ljubljana, 1. julij 2021

stetoskop in evro

V sklopu evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost (Recover and Resilience Facility, RRF) bo članicam EU na voljo 672,5 milijarde evrov – v obliki nepovratnih finančnih sredstev in posojil, ki bodo posameznim državam do leta 2026 v oporo pri izvedbi nujnih naložb in reform. Slovenija ima pripravljen nacionalni načrt, za sredstva pa se bo, seveda, potegovala po enakem ključu kot druge članice Unije. Načrti, ki bodo zadostili zahtevanim kriterijem in bodo dobili najprej pozitivno oceno Evropske komisije (slovenski načrt jo je dobil med prvimi), potem pa še potrditev držav v okviru Sveta EU, bodo prejeli finančno pomoč. In za kaj konkretno bi oziroma bo evropska sredstva uporabila Slovenija?

​​​Ursula von der Leyen

Ob današnjem obisku predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki se je v prestolnici seznanila s primeri dobrih kliničnih praks, je bil predstavljen razrez načrtovanih in tudi v resnici nujnih naložb v slovensko zdravstvo, konkretno v zdravstveno infrastrukturo, medicinsko opremo, v krepitev (kompetenc) kadrov in v digitalizacijo zdravstva, ki jih Slovenija želi udejanjiti v sklopu načrta za okrevanje in odpornost:

  • 110.000.000 evrov za obnovo in dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja ljubljanskega UKC ter za nadomestno novogradnjo Infekcijske klinike mariborskega UKC;
  • 52.000.000 evrov naj bi Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani omogočilo izvajanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti, z naložbo v prostore za simulacijsko medicino pa bi zagotovili možnosti za izvajanje sodobne izobraževalne dejavnosti za bodoče zdravnike;
  • 83.000.000 evrov za nadaljnjo digitalizacijo zdravstva, kar vključuje tudi možnost za (boljše) načrtovanje obravnave pacientov, uvedbo bistveno drugačnega spremljanja kakovosti, temelječega na »realnih podatkih v realnem času« – vključno s spremljanjem kazalnikov o rezultatih zdravljenja, o katerih bodo poročali pacienti, ne zdravstvene ustanove.

Na začetek članka

ukc maribor
Fotografija, ki je nastala lani, prikazuje detajl dotrajane stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja mariborskega UKC

Fotografija Janeza Poklukarja: Diana Zajec; fotografiji UKC Ljubljana in UKC Maribor, portret Ursule von der Leyen: STA; ilustracije: iStock

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.



Značke

obliž

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona