Ali novosti, ki jih ZZZS predlaga na področju medicinskih pripomočkov, pomenijo manj ali več pravic za zavarovance?

Ali novosti, ki jih ZZZS predlaga na področju medicinskih pripomočkov, pomenijo manj ali več pravic za zavarovance?

Novosti, ki jih pripravlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na področju medicinskih pripomočkov, v javnosti burijo duhove že pred sprejetjem. Upravičeno ali ne? Medtem ko naj bi po oceni predsednika Lekarniške zbornice Slovenije Mirana Goluba predvidene spremembe (spet) močno zmanjšale obseg pravic zavarovancev, saj naj bi se dostopnost do medicinskih pripomočkov poslabšala, pa vodstvo ZZZS Golubove navedbe zavrača kot povsem neutemeljene in zavajajoče. Zavod naj bi namreč s spremembami veljavnih aktov želel odpraviti slabosti dosedanje ureditve in izboljšati dostopnost do tovrstnih izdelkov; to naj bi med drugim potrjeval tudi podatek, da bo ZZZS na račun širitve nabora pravic do medicinskih pripomočkov v prihodnje na letni ravni namenjal skoraj deset milijonov evrov več kot doslej.

Ali novosti, ki jih ZZZS predlaga na področju medicinskih pripomočkov, pomenijo manj ali več pravic za zavarovance?
Na ZZZS zagotavljajo, da bodo novosti na področju medicinskih pripomočkov zavarovancem prinesle ne le enakopravnejšo obravnavo, ampak tudi boljšo kakovost tovrstnih izdelkov in večjo varnost pri njihovi uporabi. Vodstvo lekarniške zbornice temu oporeka, čeprav bo ZZZS po novem na račun širitve nabora pravic do medicinskih pripomočkov v prihodnje na letni ravni namenjal skoraj 9.925.050 evrov več kot doslej. Simbolični fotografiji: iStock; fotografiji stavbe ZZZS in Mirana Goluba: STA

Na ZZZS zagotavljajo, da bodo novosti na področju medicinskih pripomočkov zavarovancem prinesle ne le enakopravnejšo obravnavo, ampak tudi boljšo kakovost tovrstnih izdelkov in večjo varnost pri njihovi uporabi. Člani skupščine ZZZS bodo tako na jutrišnji seji poleg novele pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja obravnavali tudi akte o medicinskih pripomočkih. Predlagane novosti na področju medicinskih pripomočkov pa bodo, tudi zaradi projekcij financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja v prihodnjih dveh letih, v praksi zaživele šele junija 2020.

Podrobnejši uvid v področje medicinskih pripomočkov kaže, da so spremembe nujne in da je za njihovo sprejetje napočil res skrajni čas – in tako bi moralo biti tudi nasploh v zdravstveni sferi, ki nujno potrebuje celovite sistemske spremembe in odpravo preživete ureditve, saj ta še dodatno onemogoča kakovost, varnost in ažurnost strokovnega dela z zavarovanci oziroma pacienti. Kakšne spremembe pravil glede medicinskih pripomočkov so torej pripravljene, dobre ali slabe?

9.925.050 evrov

več kot doslej bo ZZZS v prihodnje na letni ravni namenjal na račun širitve nabora pravic do medicinskih pripomočkov 

Primerjava zdajšnje in predlagane ureditve

Čeprav se zdi neverjetno, je res, da doslej pri teh izdelkih osnovne zahteve glede kakovosti, ki jih morajo posamezni artikli izpolnjevati, sploh niso bile določene; zadostiti je bilo treba le pogojem glede cene in zdravstvenega stanja zavarovanca, ki mu »pritiče« določen izdelek. 

Tako zdaj pooblaščeni zdravnik na naročilnico predpiše vrsto medicinskega pripomočka, pogodbeni dobavitelj, torej lekarna ali specializirana prodajalna, pa mora v okviru cenovnega standarda oziroma cene zavarovani osebi izdati artikel, določen v pogodbi z ZZZS. O tem, katere artikle imajo določene v pogodbi z ZZZS, pa se dobavitelji odločajo sami.

Po zdaj veljavni ureditvi ZZZS določa cenovne standarde in se dogovarja za cene medicinskih pripomočkov, nima pa možnosti vpogleda v razlike v ceni, ki nastajajo v celotni verigi preskrbe. Predlagatelji cenovnih standardov in cen so zdaj dobavitelji oziroma njihova združenja, pri čemer je, denimo, enak artikel pri enem dobavitelju zavarovancu na voljo brez doplačila, medtem ko ga drugi dobavitelj zavarovancu sicer tudi zagotovi, a le ob doplačilu. 

Predlagatelji cenovnih standardov in cen medicinskih pripomočkov so zdaj dobavitelji oziroma njihova združenja, pri čemer je, denimo, enak artikel pri enem dobavitelju zavarovancu na voljo brez doplačila, medtem ko ga drugi dobavitelj zavarovancu sicer tudi zagotovi, a le ob doplačilu. 

V prihodnje take prakse ne bo več, zatrjuje vodstvo ZZZS. Po novem bo najprej treba zadostiti zahtevam glede kakovosti – šele izpolnitev tega pogoja bo posameznemu artiklu prižgala zeleno luč za uvrstitev na seznam medicinskih pripomočkov, ki pa bo nastajal postopno. Tako naj bi na tem področju tudi pri nas zagotovili boljšo preskrbljenost in zanesljivost pa tudi kakovost in varnost.

Tako naj bi jutri člani skupščine ZZZS sprejeli osnovne zahteve glede kakovosti za tri najpomembnejše skupine medicinskih pripomočkov. Zakaj najpomembnejše? Ker medicinske pripomočke za sladkorno bolezen, za inkontinenco in težave z odvajanjem seča ter za kolostomo, ileostomo in urostomo potrebuje oziroma uporablja več kot 120.000 Slovencev. ZZZS je lani za medicinske pripomočke namenil 72 milijonov evrov, pretežni del te vsote (60 odstotkov) so predstavljali izdatki za omenjene tri skupine obolenj.

ZZZS

Člani skupščine ZZZS naj bi jutri sprejeli osnovne zahteve glede kakovosti za tri najpomembnejše skupine medicinskih pripomočkov, ki jih potrebuje oziroma uporablja več kot 120.000 Slovencev.

To so medicinski pripomočki za sladkorno bolezen, za inkontinenco in težave z odvajanjem seča ter za kolostomo, ileostomo in urostomo.

»S sistemom, ki ga namerava vzpostaviti ZZZS z novimi pravili, bodo imeli pacienti pravico do zelo ozkega nabora medicinskih pripomočkov, ki bodo kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,« pa v imenu lekarniške zbornice, ki zastopa 338 javnih lekarn, trdi Miran Golub. 

Tistim posameznikom, ki bi iz različnih razlogov potrebovali kakovostnejši medicinski pripomoček, ZZZS po Golubovem prepričanju ne bo omogočil delnega kritja, zato naj bi po njegovi oceni zavarovanci »utrpeli grobo kršitev temeljnega ustavnega načela enakosti pred zakonom in ustavne pravice do socialne varnosti in zdravstvenega varstva. V trenutno veljavnem sistemu pa zavarovanec – kljub odsotnosti primernega seznama in standardov kakovosti za medicinske pripomočke, ki se izdajajo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja – ob predložitvi naročilnice pripomoček prejme brez doplačila.« 

Miran Golub

Miran Golub, predsednik Lekarniške zbornice Slovenije:

S sistemom, ki ga namerava vzpostaviti ZZZS z novimi pravili, bodo imeli pacienti pravico do zelo ozkega nabora medicinskih pripomočkov, ki bodo kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Kakšna je torej resnica pri tako diametralno nasprotujočih si trditvah? 

ZZZS zagotavlja, da se bodo razmere na tem področju izboljšale. Ker bodo spremembe zaživele šele čez pol leta in še to postopno, je o teži novosti težko vnaprej presojati. 

Toda vsem, ki potrebujejo nedvoumno zagotovilo glede boljše dostopnosti tovrstnih izdelkov, tako obolelim kot njihovim svojcem, bo pri presoji, ali nova pravila na tem področju pomenijo več ali manj pravic, v pomoč seznam širitve pravic do medicinskih pripomočkov, ki ga objavljamo – ZZZS pa ga bo jutri članom skupščine predstavil kot dokument, ki naj bi omogočil boljšo zdravstveno obravnavo in uskladitev z razvojem medicinske stroke.

Medicinki pripomocki

Predlagane novosti na področju medicinskih pripomočkov

 

Medicinski pripomočki pri kolostomi, ileostomi in urostomi (šest novih pripomočkov):

 • nočna urinska drenažna vrečka;
 • zaščitni film za peristomalno kožo;
 • zatesnitveni obroček za poškodovano peristomalno kožo;
 • odstranjevalec lepil;
 • pritisna plošča za irigacijo;
 • enodelna stomakapa.

 

Medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča:

 • posteljne podloge, predloge ali hlačne predloge (plenice) za enkratno uporabo: z zdajšnjih 90 kosov na 30 dni na 120 kosov na 30 dni oziroma pri določenih zdravstvenih stanjih na 150 kosov na 30 dni;
 • nova pravica do mobilnih neprepustnih hlačk (največ 30 kosov na 30 dni), ki se jih lahko predpiše namesto dveh predlog ali hlačnih predlog (plenic) za enkratno uporabo;
 • nova pravica do nefrostomske vrečke, količino in obdobje trajanja določi pooblaščeni zdravnik;
 • vrečke za seč so po novem pravica tudi za osebe s cistostomo, količino in obdobje trajanja določi pooblaščeni zdravnik;
 • nova pravica do nočne urinske vrečke pri osebah z nefrostomo, cistostomo, urostomo ter osebah, ki uporabljajo urinal kondom in urinski kateter, količino in obdobje trajanja določi pooblaščeni zdravnik;
 • ločijo se vrečke za seč ali zbiralnik za seč glede na potrebe uporabnikov (osebe, ki uporabljajo urinal kondom in osebe, ki imajo stalni urinski kateter).

 

Medicinski pripomočki pri sladkorni bolezni:

 • nova pravica do samostojnega senzorskega sistema za spremljanje glukoze v medceličnini (novi sistem SGM), ki obsega čitalnik (z dobo trajanja štirih let) in senzorje;
 • večje število senzorjev (največ eden na sedem dni) za obstoječi sistem za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini (obstoječi sistem KMGM) – zdaj 40, po novem 55 kosov na leto;
 • omejitev števila diagnostičnih trakov za aparat za določanje glukoze v krvi (aparat DGK) pri sočasni uporabi aparata DGK in obstoječega sistema KMGM ali sočasni uporabi aparata DGK in novega sistema SGM, z možnostjo predpisa dodatne količine diagnostičnih trakov aparata DGK zaradi spremembe zdravstvenega stanja zavarovane osebe.

S spremembami in dopolnitvami pravil se (v dogovoru s stroko in glede na priporočila proizvajalcev sistemov) omejuje število dnevnih meritev glede na način merjenja glukoze.

 

Medicinski pripomočki za dihanje:

 • širitev pravice z dodatnim kosom katetra za dovajanje kisika (največ dva katetra na 30 dni).

 

Medicinski pripomočki za gibanje, stojo in sedenje:

 • pravica do toaletnega stola in pravica do sedeža za kopalno kad ali tuš kabine se ne izključujeta več.

 

Medicinski pripomočki za slepe, slabovidne in gluhoslepe:

 • pravica do braillovega pisalnega stroja in pravica do braillove vrstice se ne izključujeta več; braillova vrstica ni več enkratna pravica, ampak ima določeno petletno dobo trajanja s pravico do vzdrževanja in popravil. 

 

Na začetek članka

 

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.Sestava strokovnih komisij

Osnovne zahteve glede kakovosti posameznih (skupin) medicinskih pripomočkov, ki bodo v prihodnje na voljo zavarovanim osebam – prav na tem področju je bila v preteklosti kakovost nemalokrat predmet ostrih, upravičenih kritik –, so opredelile strokovne komisije, v katerih so poleg predstavnikov medicinske stroke, ministrstva za zdravje, ZZZS in proizvajalcev tudi zastopniki pacientov oziroma zavarovancev. 

Pri plenicah, denimo, je bil zastopnik inkontinenčnih bolnikov dr. Božidar Voljč (na fotografiji), nekdanji minister za zdravje in kasneje med drugim vodja zdravstvene gerontologije na Inštitutu Antona Trstenjaka, trenutno pa je aktiven predvsem v vlogi predsednika državne komisije za medicinsko etiko.

Božidar Voljč

Video

ikona za play v barvah zdravstvenega portala